Informacja o ochronie danych osobowych

EWA SA z siedzibą w Krotoszynie, ul. Zamkowy Folwark 9 zwana dalej „EWA SA”, jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania, a w szczególności:

imiona i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, numery telefonów, firma reprezentowanego podmiotu,
w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

zawarcia i realizacji łączącej nas umowy, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
realizacji obowiązków EWA SA przewidzianych prawem, w tym w szczególności przechowywania dokumentów księgowych,
ochrony praw EWA SA zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

EWA SA może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

podmiotom, z którymi EWA SA ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji praw i obowiązków EWA SA przewidzianych przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu EWA SA w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności EWA SA może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, biura rachunkowe, firmy pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z EWA SA umów do stosowania odpowiednich organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych oraz przetwarzania ich wyłącznie w zakresie i czasie określonymi przez EWA SA,
organom nadzorującym, organom kontrolującym, organom władzy, organom podatkowym i innym osobom trzecim w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.

EWA SA zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez EWA SA i podmioty związane umową na powierzenie przetwarzania danych, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i EWA SA.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

żądania dostępu do danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od EWA SA potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. EWA SA dostarczy Państwu na żądanie bezpłatnie informację o Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne informacje, o które zwrócą się Państwo, EWA SA może pobrać opłatę rekompensującą koszty obsługi żądania.
sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą. Mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, uwzględniając cele przetwarzania.
usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – mają Państwo prawo żądania, zgodnie z przepisami prawa, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a EWA SA ma obowiązek bezzwłocznie usunąć takie Dane osobowe,
ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych tylko i wyłącznie do określonych celów,
przenoszenia danych osobowych – macie Państwo prawo otrzymać dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez EWA SA w formacie standardowym oraz prawo przesłania tych danych osobowych innemu podmiotowi,
sprzeciwu – po spełnieniu warunków przewidzianych przepisami mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych przez EWA SA.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt z EWA SA, 63-700 Krotoszyn, ul. Zamkowy Folwark 9, tel 62 725 4222

Adres poczty elektronicznej: rodo@ewa-sa.pl