INFORMACJA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „EWA” Spółka Akcyjna w Krotoszynie, działając na podstawie art. 395 i 402 § 1 k.s.h. zwołuje na dzień 12 czerwca 2024 roku, na godz. 1100  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w budynku NEUCA SA w Toruniu przy ul. Forteczna 35-37.

Treść zawiadomienia o zwołaniu walnego zgromadzenia

 


 

INFORMACJA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „EWA” Spółka Akcyjna w Krotoszynie na podstawie art. 402 § 1 ksh zwołuje na dzień 4 grudnia 2023 roku, na godz. 1200  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im. Arkadego Fiedlera w Krotoszynie przy ulicy Benickiej 9.

Treść zawiadomienia o zwołaniu walnego zgromadzenia

 


 

INFORMACJA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „EWA” Spółka Akcyjna w Krotoszynie, działając na podstawie art. 399 § 1 K.S.H., art. 400 § 1 i § 2 K.S.H., art. 402 § 3 K.S.H. oraz § 28 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 czerwca 2023 roku, na godz. 1400  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im. Arkadego Fiedlera w Krotoszynie przy ulicy Benickiej 9.

Treść zawiadomienia o zwołaniu walnego zgromadzenia

 


 

INFORMACJA O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „EWA” Spółka Akcyjna w Krotoszynie, działając na podstawie art. 399 § 1 K.S.H., art. 402 § 3 K.S.H. i § 28 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 czerwca 2023 roku, na godz. 1100  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im. Arkadego Fiedlera w Krotoszynie przy ulicy Benickiej 9.

Treść zawiadomienia o zwołaniu walnego zgromadzenia

 


 

INFORMACJA O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „EWA” Spółka Akcyjna w Krotoszynie, działając na podstawie art. 399 § 1 K.S.H., art. 402§3 K.S.H. i §28 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 14 czerwca 2022 roku, na godz. 1600  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie przy placu Szkolnym 19.

Treść zawiadomienia o zwołaniu walnego zgromadzenia

 


 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO „EWA” S.A. Z SIEDZIBĄ W KROTOSZYNIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 WRZEŚNIA 2021 ROKU W HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 10 W KROTOSZYNIE W ZWIĄZKU Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19.

 1. Regulamin określa podstawowe zasady uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „EWA” S.A. z siedzibą w Krotoszynie (zwanego dalej „Zgromadzeniem”) w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 i obowiązuje wszystkich uczestników, którzy zdecydują się na udział w stacjonarnym Zgromadzeniu tj. w Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Olimpijskiej 10 w Krotoszynie w dniu 15 września 2021 r.

 2. Udział w Zgromadzeniu odbywa się wyłącznie na podstawie świadomej i bezwarunkowej akceptacji przez Uczestnika Zgromadzenia przyjęcia ryzyka związanego z potencjalnym zakażeniem COVID-19 na terenie obiektu podczas Zgromadzenia.

 3. W wypadku, gdy u Uczestnika Zgromadzenia, w dniu odbycia Zgromadzenia wystąpią niepokojące objawy chorobowe, nie powinien on uczestniczyć w Zgromadzeniu. Osoba taka powinna pozostać w domu i postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia oraz skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach.

 4. Organizator spotkania zaleca, aby w Zgromadzeniu nie brały udziału osoby będące w grupie podwyższonego ryzyka tj. powyżej 70 roku życia oraz posiadające choroby przewlekłe.

 5. Po wejściu do budynku, w którym odbywa się Zgromadzenie każdy Uczestnik Zgromadzenia zobowiązny jest zdezynfekować ręce.

 6. Od momentu wejścia do budynku, w którym odbywa się Zgromadzenie, Uczestnicy Zgromadzenia mają obowiązek stosowania się do istniejących środków ostrożności, w tym do dezynfekcji rąk, zasłaniania ust i nosa za pomocą jedno- lub wielorazowych maseczek ochronnych oraz zachowania odstępów między uczestnikami min. 1,5 metra przez cały czas trwania obrad Zgromadzenia.

 7. Przed rozpoczęciem Zgromadzenia, każda uprawniona osoba chcąca wziąć udział w obradach Zgromadzenia wypełnia „Oświadczenie” stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Brak zgody na wypełnienie „Oświadczenia” wyklucza udział w Zgromadzeniu w formie stacjonarnej.

 1. W przypadku stwierdzenia u osoby uczestniczącej w Zgromadzeniu objawów wskazujących na zakażenie wirusem SARSCoV-2 fakt ten należy bezzwłocznie zgłosić organizatorowi. Osoba wykazująca objawy zakażenia zostaje odizolowana od reszty Uczestników poprzez opuszczenie miejsca Zgromadzenia lub umieszczenie w izolatce.

 2. Nieprzestrzeganie zasad zawartych w niniejszym Regulaminie wyklucza możliwość uczestniczenia w Zgromadzeniu i przebywania w miejscu jego organizacji w formie stacjonarnej.

 3. Organizator Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zapewnia:

 • ustawienie krzeseł w sali w sposób umożliwiający zachowanie odległości między uczestnikami min. 1,5 metra;

 • dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk – dostępne dla uczestników – przy wejściu do budynku w którym odbywa się zgromadzenie;

 • wentylację sali w czasie zgromadzenia;

 • w widocznym miejscu przy wejściu i w toaletach umieszczenie instrukcji dot. mycia rąk, , a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcję prawidłowej dezynfekcji rąk;

 • w toaletach dostępne płynne mydło, płyn do dezynfekcji rąk oraz ręczniki jednorazowe papierowe;

 • wyznaczone i przygotowane (m.in. wyposażone w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku pojawienia się objawów chorobowych.

Zarząd PPH „EWA” S.A.

Oświadczenie uczestnika ZWZA

 


 

INFORMACJA O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „EWA” Spółka Akcyjna w Krotoszynie, działając na podstawie art. 399 § 1 K.S.H., art. 402§3 K.S.H. i §28 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 15 września 2021 roku, na godz. 1600  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Olimpijskiej 10 w Krotoszynie oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Szczegóły poniżej:

Zawiadomienie o Zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PPH EWA S.A.

Regulamin e-WZA 16.07.2021 r.

Załącznik 1 i 2 do Regulaminu e-WZA

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla pełnomocnika akcjonariusza

Wymagania techniczne niezbędne do udziału w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

 


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ZWOŁANIEM WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO „EWA” S.A. Z SIEDZIBĄ W KROTOSZYNIE

Od dnia 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r., nr 119, str. 1) („RODO”). Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „EWA” S.A. („Spółka” lub „Administrator”) niniejszym informuje, iż w związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („ZWZA”), Spółka będzie przetwarzała dane osobowe akcjonariuszy Spółki (łącznie „Akcjonariusze” lub „Państwo” i pojedynczo „Akcjonariusz”), ich pełnomocników uprawnionych do głosowania oraz dane osobowe ujawniane w trakcie ZWZA. W związku z powyższym, Spółka oświadcza, iż:

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „EWA” S.A. z siedzibą w Krotoszynie. Kontakt ze Spółką jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej:biuro@ewa-sa.pl lub korespondencyjnie pod adresem: ul. Zamkowy Folwark 9, 63-700 Krotoszyn.
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w związku ze zwołaniem ZWZA, umożliwienie Akcjonariuszom wykonywania swoich praw w stosunku do Spółki.
3. Spółka przetwarza dane osobowe identyfikujące Akcjonariusza, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń oraz numer PESEL, dane zawarte na pełnomocnictwach, dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień, takie jak: liczba, rodzaj i numery akcji oraz liczba przysługujących głosów, a także- w przypadkach gdy Akcjonariusze/pełnomocnik kontaktują się ze Spółką drogą elektroniczną- adres poczty elektronicznej.
4. Podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek wynikający z przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych dotyczący: sporządzania i przechowywania list akcjonariuszy oraz list obecności na ZWZA, umożliwienia głosowania poprzez pełnomocnika oraz umożliwienia Akcjonariuszom wykonywania ich praw w stosunku do Spółki
b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Spółki w postaci umożliwienia kontaktu z Akcjonariuszami oraz weryfikacji ich tożsamości.
5. Odbiorcami zebranych danych osobowych są podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, podmioty realizujące obsługę głosowań na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podmioty świadczące dla Spółki usługi prawne, Komisja Nadzoru Finansowego a także inni Akcjonariusze – w zakresie udostępniania listy akcjonariuszy zgodnie z art. 407 ustawy Kodeks spółek handlowych.
6. Dane osobowe zawarte na listach akcjonariuszy, listach obecności oraz pełnomocnictwach są przechowywane przez okres istnienia Spółki, a następnie mogą być przekazane podmiotowi wyznaczonemu do przechowywania dokumentów zgodnie z przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych; dane osobowe związane z kontaktem za pomocą poczty elektronicznej są przechowywane przez okres umożliwiający Spółce wykazanie spełnienia obowiązków wynikających z przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Spółki lub w stosunku do Spółki.
7. W przypadku przekazywania danych bezpośrednio Spółce, podanie danych jest wymagane przez przepisy ustawy Kodeks spółek handlowych oraz w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości Akcjonariusza, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w ZWZA.
8. Dane osobowe Akcjonariusza nie zostaną przekazane do państwa trzeciego.
9. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w zakresie w jakim uprawnienia te przewiduje RODO.
10. Mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

 


 

INFORMACJA Z BIURA MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego uprzejmie informuje, że od dnia 5 lipca 2021 r. Akcjonariusze mogą dokonywać w Punktach Usług Maklerskich zlokalizowanych w Oddziałach PKO BP następujących czynności:

• Aktualizacja danych osobowych,

• Złożenia oświadczenia o wyrażenie zgody na komunikację elektroniczną,

• Wskazania Rachunku bankowego do Rejestru NN,

• Wypłaty w kasie i przelewem środków z RNN.

Lista PUM dostępna jest na stronie https://www.bm.pkobp.pl/o-nas/placowki/

 


 

WAŻNA INFORMACJA

Informujemy, iż od dnia 1 marca 2021 r. akcjonariusze Spółki, którzy dopełnili obowiązku dematerializacji akcji i wyrazili zgodę na komunikację elektroniczną z Biurem Maklerskim PKO Banku Polskiego, uzyskali dostęp do elektronicznego rejestru akcjonariuszy.

Dostęp do wyżej wymienionego rejestru możliwy jest za pośrednictwem linku https://era.pkobp.pl/

Tych z Państwa, którzy chcieliby uzyskać więcej informacji na temat powstałego rejestru akcjonariuszy oraz wprowadzonych zmian, informujemy, iż jest to możliwe za pośrednictwem linku: www.bm.pkobp.pl/era/ oraz poprzez kafelek „Rejestr akcjonariuszy” udostępniony na stronie głównej PKO BP BM – link https://www.bm.pkobp.pl/.

Za pośrednictwem powyższych linków mają Państwo również możliwość zapoznania się z obowiązującym Regulaminem rejestru akcjonariuszy w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego.

 


 

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI – 04.01.2021r.

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

 


CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI – 07.12.2020r.

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

 


TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI – 10.11.2020r.

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

 


DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI – 20.10.2020r.

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

 


PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI – 29.09.2020r.

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

 


 

Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 12 sierpnia 2020 r., podjęto decyzję, iż od 1 marca 2021 r. Rejestr Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „EWA” S.A. z siedzibą w Krotoszynie będzie prowadzony przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.

Informacja PKO BP BM o przetwarzaniu danych osobowych

 


INFORMACJA O ZWOŁANIU WZA

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „EWA” Spółka Akcyjna w Krotoszynie, działając na podstawie art. 399 § 1 K.S.H., art. 402§3 K.S.H. i §28 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 12 sierpnia 2020 roku, na godz. 1600  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Szczegóły poniżej

Zawiadomienie o zwołaniu WZA

Regulamin udziału w e-WZA

Druk oswiadczenia o zamiarze uczestnictwa w e-WZA

Wymagania techniczne niezbędne do udziału w e-WZA

 


INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w Polsce spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i w dalszym ciągu utrzymywanymi obostrzeniami ograniczającymi m.in. możliwość organizowania zgromadzeń, w tym zgromadzeń akcjonariuszy, w liczbie większej niż 150 osób, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 15 zzh ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 374 z późn. zm.) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 570) w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, podjął decyzję o odroczeniu terminu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „EWA” S.A. z siedzibą w Krotoszynie, z zastrzeżeniem, iż zostanie ono zwołane w terminie do dnia 30 września 2020 r.

O dokładnej dacie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy akcjonariusze Spółki zostaną poinformowani pocztą tradycyjną w trybie art. 402 § 3 k.s.h. oraz poprzez zamieszczenie ogłoszenia na naszej stronie internetowej.

 


 

DEMATERIALIZACJA AKCJI 

W dniu 1 stycznia 2020 roku częściowo weszła w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych (ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. 2019 poz. 1798). Jedną z najistotniejszych zmian wprowadzonych przez nowelizację jest obowiązkowa dematerializacja akcji, w efekcie której w 2021 r. z obrotu wycofane zostaną akcje w formie dokumentowej. Nastąpi zastąpienie materialnej postaci papierów wartościowych zapisem w systemie teleinformatycznym. Konsekwencją nowelizacji będzie zakaz emisji i wydawania akcji w formie dokumentu oraz wyeliminowanie takich akcji z obrotu prawnego. W zamian pojawi się obowiązek ujawniania akcji w rejestrze akcjonariuszy lub Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Zarząd Spółki będzie na bieżąco zamieszczał komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.