PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI – 29.09.2020r.

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

 


 

Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 12 sierpnia 2020 r., podjęto decyzję, iż od 1 marca 2021 r. Rejestr Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „EWA” S.A. z siedzibą w Krotoszynie będzie prowadzony przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.

Informacja PKO BP BM o przetwarzaniu danych osobowych

 


INFORMACJA O ZWOŁANIU WZA

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „EWA” Spółka Akcyjna w Krotoszynie, działając na podstawie art. 399 § 1 K.S.H., art. 402§3 K.S.H. i §28 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 12 sierpnia 2020 roku, na godz. 1600  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Szczegóły poniżej

Zawiadomienie o zwołaniu WZA

Regulamin udziału w e-WZA

Druk oswiadczenia o zamiarze uczestnictwa w e-WZA

Wymagania techniczne niezbędne do udziału w e-WZA

 


INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w Polsce spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i w dalszym ciągu utrzymywanymi obostrzeniami ograniczającymi m.in. możliwość organizowania zgromadzeń, w tym zgromadzeń akcjonariuszy, w liczbie większej niż 150 osób, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 15 zzh ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 374 z późn. zm.) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 570) w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, podjął decyzję o odroczeniu terminu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „EWA” S.A. z siedzibą w Krotoszynie, z zastrzeżeniem, iż zostanie ono zwołane w terminie do dnia 30 września 2020 r.

O dokładnej dacie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy akcjonariusze Spółki zostaną poinformowani pocztą tradycyjną w trybie art. 402 § 3 k.s.h. oraz poprzez zamieszczenie ogłoszenia na naszej stronie internetowej.

 


 

DEMATERIALIZACJA AKCJI 

W dniu 1 stycznia 2020 roku częściowo weszła w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych (ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. 2019 poz. 1798). Jedną z najistotniejszych zmian wprowadzonych przez nowelizację jest obowiązkowa dematerializacja akcji, w efekcie której w 2021 r. z obrotu wycofane zostaną akcje w formie dokumentowej. Nastąpi zastąpienie materialnej postaci papierów wartościowych zapisem w systemie teleinformatycznym. Konsekwencją nowelizacji będzie zakaz emisji i wydawania akcji w formie dokumentu oraz wyeliminowanie takich akcji z obrotu prawnego. W zamian pojawi się obowiązek ujawniania akcji w rejestrze akcjonariuszy lub Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Zarząd Spółki będzie na bieżąco zamieszczał komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.