„WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO EWA S.A. W RAMACH DOTACJI NA KAPITAŁ OBROTOWY”

Spółka otrzymała dofinansowanie na Projekt: „Wsparcie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego EWA S.A. w ramach dotacji na kapitał obrotowy.”

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.4. „Dotacje na kapitał obrotowy” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel główny projektu: Zapewnienie płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty:

  • Utrzymanie płynności finansowej;
  • Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 399 608,97 zł

Wkład funduszy europejskich: 399 608,97 zł

 


 

„POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI EWA S.A. POPRZEZ WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC BADAWCZO ROZWOJOWYCH WYTWARZANIA INNOWACYJNEJ KOMPOZYCJI DO HIGIENIZACJI JAMY USTNEJ.”

Spółka otrzymała dofinansowanie na Projekt: „Poprawa konkurencyjności spółki EWA S.A. poprzez wdrożenie wyników prac badawczo rozwojowych wytwarzania innowacyjnej kompozycji do higienizacji jamy ustnej.”
Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach”, działania 3.2. „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, poddziałania 3.2.1. „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego.

Cel główny projektu: Poprawa pozycji konkurencyjnej Spółki EWA S.A. poprzez wprowadzenie od 2020 roku do oferty trzech nowych wyrobów będących efektem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

Planowane efekty:

  • poszerzenie portfolio spółki, podniesienie poziomu jej innowacyjności, co przyczyni się do
    otwarcia nowych rynków zbytu i dotarcia do nowych klientów,
  • optymalizacja i automatyzacja produkcji skutkująca minimalizacją odpadów, niższą
    energochłonnością i skróceniem czasu realizacji cyklu produkcyjnego,
  • zwiększenie liczby etatów, głównie produkcyjnych,

Wartość projektu: 5 786 166,00 zł

Wkład funduszy europejskich: 1 646 470,00 zł